Informacje

 • Nazwa projektu:

  Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie przy ul. Dąbskiej.
  Projekt nr POIS.01.06.01-00-0072/19

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

 • Opis projektu:

  Projekt zakłada budowę źródła produkującego energię elektryczną i energię cieplną w wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy poniżej 20MW (moc elektryczna na poziomie 8,2 Mwe, moc cieplna na poziomie 7,9 MWt).

 • Cel projektu:

  • zmniejszenie strat energii powstającej w procesie wytwarzania ciepła dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych do środowiska,
  • wdrożenie przyjaznej środowisku technologii produkcji energii,
  • dywersyfikacja źródeł zasilania.
 • Planowane eko-efekty:

  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 61,01 tys. CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 131,9 tys. GJ/rok.
 • Wartość projektu:

  Nakład inwestycyjny 39,0 mln zł w tym dofinansowanie UE 12,8 mln zł.

  Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych
  Wszystkie projekty w ramach projektu powinny być realizowane w sposób:

  1. etyczny,
  2. jawny,
  3. przejrzysty.

  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

  W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z formularza na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

ue
ue
ue